Waar blijft die CAO het is bijna juni

 

 

Gemeenschappelijke nieuwsbrief van de vakbonden in de Railinfra over de stand van zaken Cao onderhandelingen

De staking heeft geholpen
Er zijn twee belangrijke punten waarop de cao onderhandelingen zijn vastgelopen. Het betreft werkzekerheid en loon. Door de stakingen zijn gesprekken met ProRail tot stand gekomen. Dat heeft geleid tot een convenant met werkgevers in de Railinfra, vakbonden en ProRail.

Daarin is een bodem in de markt gelegd. Is hiermee de werkzekerheid gewaarborgd?

Werkzekerheid
Om zeker te weten dat er de komende jaren geen grote reorganisaties meer hoeven plaats te vinden is het convenant doorgerekend door AEF (extern bureau). Uit die berekeningen blijkt dat er 2 scenarioís zijn welke voor alle partijen reŽel lijken. Werkgevers, vakbonden en ProRail zeggen dat die realistisch zijn. De uitkomst van het onderzoek geeft aan dat er in de groep Monteurs Mechanisch een probleem is. In die groep ontstaat de komende jaren een groot overschot aan personeel.

Werk-scenario bovengrens
Dit scenario gaat uit van een gemiddelde omzet. Pensioenleeftijd is 62 jaar. In 2017 ontstaat een overschot aan Monteurs Mechanisch. Dit komt door een terugval van de omzet in het onderhoud omdat het convenant afloopt. Het gaat om minder dan 50 FTE (fulltime equivalent). Het convenant is voor dit scenario voldoende.

Werk-scenario ondergrens
Dit scenario gaat uit van een lage omzet. Pensioenleeftijd is 64 jaar. Hier zie je meteen een overschot aan Monteurs Mechanisch. In 2017 zien we een piek ontstaan van 235 FTE. Door latere pensionering duurt het ook lang voordat dit overschot weg is. Hier moet een meerjarige oplossing gevonden worden.
De oplossing hoeft niet moeilijk te zijn. Door het werk beter te spreiden over het jaar, kan ProRail miljoenen besparen. Door extra werk aan spooraannemers te gunnen kunnen de monteurs tot hun pensioen aan het werk blijven. Hierbij kun je denken aan bermonderhoud aan bij spoorbanen (gras maaien) of het plaatsen van hekken bij spoorwegovergangen.

ProRail onderzoekt aanbestedingen
ProRail heeft een commissie van externe deskundige aan het werk gezet om de manier van aanbestedingen te onderzoeken. Op 1 april had het rapport al klaar moeten zijn. Het is er nog niet. Desondanks lijkt het erop dat ProRail en de spooraannemers het eens zijn over de conclusies van het rapport. Eind mei verwachten we hierover meer duidelijkheid. Vakbonden tekenen het convenant met ProRail en werkgevers nog niet.
We waren bezig met cao onderhandelingen. Om werkgevers te helpen een oplossing te zoeken voor de werkgelegenheid in de Railinfra zijn de gesprekken met ProRail gevoerd. Het convenant heeft onze instemming. Maar wij willen gewoon een cao afsluiten. Pas nadat de cao er is gaan wij het convenant tekenen.

Cao Railinfra
Over een aantal zaken waren we het al eens met de spooraannemers. Een groot struikelblok, de werkzekerheid, is volgens ons opgelost. Het andere struikelblok was en is het loon. Even de stand van zaken.

Waar zijn we het over eens

de looptijd van een jaar;
naleving van de cao bij de inhuur van werknemers van ondernemingen die niet de cao Railinfra toepassen (omvang en beloning) door werkgevers;
feestdagen zijn in beginsel vrije dagen waarop geen arbeid wordt verricht;
invoering van een digitaal veiligheidspaspoort in 2013, om je ervan te verzekeren dat vakbekwaam personeel aanwezig is;
de herinvoering van de tekst ten aanzien van de APC, zoals deze ook in de cao 2010-2011 was opgenomen;
invoeren van een vitaliteitscheck via een nieuw op te richten Sociaal Fonds Railinfra;
het zo snel mogelijk aanvragen van de algemeen verbindend verklaring van deze cao bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Waar moeten we het nog over hebben
In ons ultimatum hebben we een loonsverhoging per 1 januari 2013 van 2,5% geŽist. Dit is op basis van een 1-jarige cao. Omdat het nu al bijna juni is, lijkt het handiger om een 2-jarige cao af te spreken. Ook het loon komt daarbij uiteraard aan de orde.
Ook de vernieuwing van de cao is een onderwerp dat nog wat discussie vraagt.

Nieuwe datum voor cao onderhandelingen
We zijn nu aan het zoeken naar een nieuwe datum voor de hervatting van het cao overleg. De verwachting is dat we in de tweede helft van juni weer met werkgevers rond de tafel zitten. Het heeft wat ons betreft lang genoeg geduurd. Nu moet er een resultaat komen.
 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.